Hervorming tewerkstellingssteun: “Versterken wat werkt, is de boodschap!”

Persbericht

Op voordracht van de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, heeft de Brusselse Regering in laatste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van besluit betreffende de hervorming van de tewerkstellingssteun. De bedoeling? Het instrument aanpassen om het efficiënter te maken, met name voor de jongeren en de Brusselaars die het verst van de arbeidsmarkt staan.

Het tewerkstellingspercentage in het Brussels Gewest blijft stijgen en bereikt zijn hoogste niveau sinds de oprichting van het Brussels Gewest, namelijk 66,5%, en laat zo Wallonië achter zich.

“Wij zijn goed op weg, maar er zijn nog uitdagingen op het vlak van tewerkstelling. We stellen bij de jongeren een werkloosheidspercentage vast dat nog steeds te hoog is, en bij de werkzoekenden is een groot deel van de Brusselaars laaggeschoold”, preciseert Bernard Clerfayt.

Minister Clerfayt heeft sinds het begin van de legislatuur gewerkt aan de verbetering van de competenties van de werkzoekenden, maar desalniettemin is er tewerkstellingssteun om de toegang tot werk voor de Brusselaars te vergemakkelijken.

Volgens een evaluatie uitgevoerd door IDEA Consult bereikt deze steun bepaalde categorieën werkzoekenden echter met moeite: laaggeschoolde jongeren, oudere werknemers en personen met een handicap.

De Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, wil dit probleem verhelpen door de tewerkstellingssteun te hervormen. “Versterken wat werkt, is de boodschap!, stelt Bernard Clerfayt.

De eerste maatregel betreft de premie Activa.brussels die meer dan 40% van de Brussels weer aan het werk helpt. De maatregel heeft zijn populariteit en meerwaarde aangetoond met een positieve impact en een van de beste scores wat de terugkeer naar de arbeidsmarkt betreft van alle tewerkstellingsmaatregelen. Toch worden bepaalde doelgroepen niet bereikt. Om die reden zullen werkgevers die laaggeschoolde werkzoekenden jonger dan 30 jaar en oudere werkzoekenden vanaf 57 jaar aanwerven, meer steun kunnen krijgen, namelijk 23.400 euro over een periode van 36 maanden.

De tweede maatregel is de First Stage. Deze is gericht op het aanbieden van een eerste beroepservaring aan jonge werkzoekenden via het uitvoeren van een stage in een onderneming van 3 of 6 maanden. Om de aantrekkelijkheid ervan voor de jongeren te vergroten, zal de premie gestort door de werkgever aan de jonge stagiairs verhoogd worden van 200 euro per maand naar 500 euro per maand.

De derde maatregel is een premie voor de aanwerving van personen met een handicap. Uit het meest recente rapport van Unia blijkt dat het meest voorkomende criterium voor discriminatie op het werk een handicap is (29% van de dossiers). Om de tewerkstelling van deze personen te ondersteunen, is er een premie van 5.000 euro. De werkgever moet minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst voorstellen voor een periode van meer dan zes maanden. De premie zal overigens enkel worden toegekend voor uitgaven in verband met de integratie van de werknemer: de aankoop van specifiek materiaal, de aanpassing van de werkpost, maar ook de opleiding en sensibilisering van de personeelsleden.

“Beleidsmaatregelen zijn goed, maar wanneer ze werken, is het nog beter! We hebben de neiging om het overheidsbeleid niet te evalueren en lagen toe te voegen aan de institutionele lasagne. Ik denk daarentegen dat we de maatregelen die werken, moeten vereenvoudigen en versterken”, besluit de DéFI-minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45