Voortaan ook gezinsbijslagen voor jongeren die lessen volgen op afstand

Persbericht

Op voordracht van de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen, Bernard Clerfayt, heeft het Verenigd College zijn goedkeuring gehecht aan het ontwerp van besluit tot wijziging van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen voor kinderen die lessen of onderwijs volgen. De nieuwigheid? De bijslagen zullen eveneens worden toegekend aan jongeren die een cursus op afstand volgen.

Vaardigheden verwerven achter een computer? Dat is perfect mogelijk! “E-learning” of opleiding op afstand is een sterk toenemend fenomeen dat versneld werd door de coronacrisis.

“Afstandsonderwijs is intussen gedemocratiseerd. Het geeft jongeren de kans om zich op een flexibele manier te vormen zonder zich te moeten verplaatsen. Onderwijs op afstand is overigens mogelijk voor tal van sectoren, te beginnen bij de digitale sector”, preciseert Bernard Clerfayt.

De Brusselse minister van Gezinsbijslagen, die zich bewust is van deze realiteit, heeft beslist de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen uit te breiden met de jongeren die lessen op afstand volgen.

Tot nu toe konden enkel kinderen die ingeschreven waren voor lessen of opleidingen waarbij ze fysiek aanwezig moeten zijn, deze bijslagen onder bepaalde voorwaarden genieten.

“Deze maatregel moet de jongeren aanmoedigen opleiding te volgen. Je kwalificatieniveau verbeteren blijft immers het beste middel om de arbeidsmarkt te betreden. En ik blijf het herhalen: een job hebben staat gelijk aan een status hebben, en dat betekent uit de precariteit geraken”, besluit de DéFI-minister.

We merken op dat de gezinsbijslagen zullen worden toegekend als de opleiding op afstand minstens 17 uur per week wordt gegeven. De inwerkingtreding van de maatregel is gepland op 1 september 2023.

Contact : Marine Deschouwer 0498148448

Kraamgeld

Persartikel
Pers, Het Nieuwsblad : "Brussel geeft ook aan homokoppels kraamgeld"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Nieuwsblad

[…] Zo komt er een einde aan jarenlange discriminatie, meldt Brussels minister bevoegd voor Gezinsbijslagen Bernard Clerfayt (DéFI). Het voorstel werd dinsdag goedgekeurd in de commissie van het Brussels parlement. Momenteel voorziet de wettekst van de ordonnantie van 25 april 2019 dat het kraamgeld en het startbedrag enkel aan de moeder worden uitbetaald. […]

Weldra ook kraamgeld voor mannelijke homokoppels

Actualiteit
Weldra ook kraamgeld voor mannelijke homokoppels

Het voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de Gezinsbijslagen, om kraamgeld toe te kennen aan mannelijke homokoppels voor hun kind, is goedgekeurd in de commissie van het Brussels Parlement. Deze beslissing maakt een einde aan een jarenlange discriminatie en zorgt ervoor dat gay koppels erkend worden als gezinsvorm.

Momenteel voorziet de wettekst van de ordonnantie van 25 april 2019 dat het kraamgeld en het startbedrag enkel aan de moeder worden uitbetaald. Dat leidt tot een situatie waarin het onmogelijk is om kraamgeld aan te vragen als het kind geen moeder heeft.

“Dat is discriminatie. Het is het ontkennen van het feit dat twee papa’s ook een gezin kunnen stichten. En dus was dat een situatie die dringend veranderd moest worden”, benadrukt Bernard Clerfayt. “Er zijn alternatieven voor de premie, zoals het aanvragen van een adoptiepremie. Bij een homoseksueel paar zijn ze echter allebei de vaders van het kind, en symbolisch willen ze een kraampremie aanvragen en niet een toelage als adoptant”, vervolgt de DéFI-minister.

Tot nog toe werden deze vaders door de tekst van de ordonnantie verplicht tot juridisch bochtenwerk om hun premie te ontvangen. Dankzij de wijziging van de ordonnantie zal dat niet langer het geval zijn. De vaders zullen ook een aanvraag tot kraampremie kunnen indienen. “Ik denk dat we de evolutie van onze maatschappij moeten volgen en wetteksten moeten opstellen die voor iedereen openstaan”, besluit Bernard Clerfayt.

Weldra ook kraamgeld voor mannelijke homokoppels

Persbericht

Het voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de Gezinsbijslagen, om kraamgeld toe te kennen aan mannelijke homokoppels voor hun kind, is goedgekeurd in de commissie van het Brussels Parlement. Deze beslissing maakt een einde aan een jarenlange discriminatie en zorgt ervoor dat gay koppels erkend worden als gezinsvorm.

Momenteel voorziet de wettekst van de ordonnantie van 25 april 2019 dat het kraamgeld en het startbedrag enkel aan de moeder worden uitbetaald. Dat leidt tot een situatie waarin het onmogelijk is om kraamgeld aan te vragen als het kind geen moeder heeft.

“Dat is discriminatie. Het is het ontkennen van het feit dat twee papa’s ook een gezin kunnen stichten. En dus was dat een situatie die dringend veranderd moest worden”, benadrukt Bernard Clerfayt. “Er zijn alternatieven voor de premie, zoals het aanvragen van een adoptiepremie. Bij een homoseksueel paar zijn ze echter allebei de vaders van het kind, en symbolisch willen ze een kraampremie aanvragen en niet een toelage als adoptant”, vervolgt de DéFI-minister.

Tot nog toe werden deze vaders door de tekst van de ordonnantie verplicht tot juridisch bochtenwerk om hun premie te ontvangen. Dankzij de wijziging van de ordonnantie zal dat niet langer het geval zijn. De vaders zullen ook een aanvraag tot kraampremie kunnen indienen. “Ik denk dat we de evolutie van onze maatschappij moeten volgen en wetteksten moeten opstellen die voor iedereen openstaan”, besluit Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Gezinsbijslagen: automatische indexering blijft behouden

Actualiteit
Om gezinnen in deze periode van inflatie te ondersteunen, worden de gezinsbijslagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest automatisch geïndexeerd.

Voor Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen, is er geen sprake van om de automatische indexering op te geven. Ze zorgt immers echt voor ondersteuning van de gezinnen in deze tijden van crisis.

Gezinsbijslagen verhoogd met 10%

Tussen 2021 en 2022 waren er aldus vijf indexeringssprongen in slechts één jaar, en steeg het basisbedrag van de gezinsbijslagen van 156,06 euro naar 168,93 euro. Terwijl in Vlaanderen de indexering nu werd teruggebracht tot 2%, zagen de Brusselse gezinnen hun bijslagen in één jaar tijd met 10% stijgen.

Het is normaal dat de gezinsbijslagen evolueren in functie van de kosten van het levensonderhoud

De afgelopen dagen ging de Vlaamse pers tekeer over de onenigheid binnen de Vlaamse Regering. De reden voor deze spanning? Een vorig jaar bereikt akkoord over de verlaging van de indexering van de kinderbijslag.

In het Brussels Gewest worden de gezinsbijslagen geïndexeerd op basis van de inflatie. Zij evolueren dus mee met de koopkracht. Waarom precies? Om de gezinnen te ondersteunen en de kinderarmoede te bestrijden.

"Het Brusselse systeem van indexering van de gezinsbijslagen blijkt doeltreffend te zijn en ik ben van plan het te handhaven. Het is niet normaal dat in Vlaanderen dit soort maatregelen niet worden toegepast, terwijl we geconfronteerd worden met een aanzienlijke stijging van de kosten van het levensonderhoud. In deze moeilijke tijden stelt deze automatische indexering ons in staat een onmisbare bron van inkomsten voor de Brusselse gezinnen te garanderen", aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen.

Kinderbijslag: Brussels Gewest behoudt automatische indexering

Persbericht

De indexering van de kinderbijslag is de laatste tijd een bron van spanning in Vlaanderen. In tegenstelling tot het Brussels Gewest, waar de kinderbijslag automatisch wordt geïndexeerd, heeft de Vlaamse Regering besloten de indexering te beperken tot 1 à 2%. Voor Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen, is er geen sprake van om de automatische indexering op te geven. Ze zorgt immers echt voor ondersteuning van de gezinnen in deze tijden van crisis.

De afgelopen dagen ging de Vlaamse pers tekeer over de onenigheid binnen de Vlaamse Regering. De reden voor deze spanning? Een vorig jaar bereikt akkoord over de verlaging van de indexering van de kinderbijslag.

In Brussel worden de gezinsbijslagen geïndexeerd op basis van de inflatie. Zij evolueren dus mee met de koopkracht. Waarom precies? Om de gezinnen te ondersteunen en de kinderarmoede te bestrijden.

Tussen 2021 en 2022 waren er aldus vijf indexeringssprongen in slechts één jaar, en steeg het basisbedrag van de gezinsbijslagen van 156,06 euro naar 168,93 euro. Terwijl in Vlaanderen de indexering nu werd teruggebracht tot 2%, zagen de Brusselse gezinnen hun bijslagen in één jaar tijd met 10% stijgen.

"Het Brusselse systeem van indexering van de gezinsbijslagen blijkt doeltreffend te zijn en ik ben van plan het te handhaven. Het is niet normaal dat in Vlaanderen dit soort maatregelen niet worden toegepast, terwijl we geconfronteerd worden met een aanzienlijke stijging van de kosten van het levensonderhoud. In deze moeilijke tijden stelt deze automatische indexering ons in staat een onmisbare bron van inkomsten voor de Brusselse gezinnen te garanderen", aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Recht op gezinsbijslagen voor Oekraïense vluchtelingen garanderen

Actualiteit
Foto van een Oekraïense vluchtelingenmoeder met kinderen

De Brusselse Regering heeft 27,5 miljoen vrijgemaakt om het recht op kinderbijslag voor Oekraïense vluchtelingen te garanderen. Dit is een voorstel van Bernard Clerfayt en Sven Gatz, de Brusselse ministers bevoegd voor Gezinsbijslagen.

Voorwaarden voor toegang tot recht op gezinsbijslagen voor Oekraïense vluchtelingen

In het Brussels Gewest zal iedere Oekraïense ouder gezinsbijslagen kunnen ontvangen. Om dit recht te openen, zal het kind ingeschreven moeten zijn in het Rijksregister en in het Brussels Gewest gedomicilieerd zijn.

Om de Oekraïense vluchtelingen te informeren, zal een brief worden verstuurd naar alle Brusselse OCMW’s en gemeenten met nuttige informatie, en met name de stappen die moeten worden ondernomen, namelijk het aanvragen van een attest van domiciliëring en een inschrijvingsbewijs van het kind in het Rijksregister.

Talrijke Oekraïense kinderen en jongeren betrokken

Naar schatting zullen 20.000 Oekraïense vluchtelingen zich in het Brussels Gewest vestigen. Van hen is 41% minderjarig; het betreft ongeveer 8.200 kinderen die toegang zullen moeten krijgen tot gezinsbijslagen. Bovendien zullen bijna 1.500 meerderjarige studenten eveneens recht kunnen hebben op gezinsbijslagen. Bijgevolg zal een budget van 27,5 miljoen euro worden vrijgemaakt om het uitkeren van deze gezinsbijslagen mogelijk te maken.

Leven op een menswaardigere manier weer opnemen

“De meeste Oekraïense gezinnen die voorlopige bescherming genieten, bestaan uit vrouwen en kinderen. In dit kader zijn de gezinsbijslagen, die een onvoorwaardelijk recht zijn, het beste instrument in de strijd tegen kinderarmoede. De toekenning van deze bijslagen waarborgen aan de vluchtelingenkinderen, is hen de kans geven hun leven weer op te nemen op een beetje een menswaardigere manier in het Brussels Gewest”, stelt Bernard Clerfayt.

“Het spreekt voor zich dat wij ook gezinsbijslagen toekennen aan de Oekraïense gezinnen als zij aan de voorwaarden voldoen”, voegt minister Sven Gatz eraan toe. “Wij beschouwen het als onze morele plicht om deze oorlogsvluchtelingen zo goed als we kunnen op te vangen in ons land, en de kinderen, jongeren en jongvolwassenen eveneens de mogelijkheden en de kansen te geven die onze jongeren krijgen.”