Minister van Dierenwelzijn

Dieren nemen een belangrijke plaats in binnen onze samenleving en binnen het gezin. Daarom is dierenwelzijn een terechte bekommernis.

Gezin met hond: een huisdier kan een belangrijke plaats innemen in het gezin. Het welzijn van het dier is van fundamenteel belang.

Wederkerigheid en verantwoordelijkheid

Een sterke band van genegenheid kan mensen en huisdieren verenigen. Het dier vormt soms echt een emotionele steun. Het kan kinderen helpen opgroeien, maar ook mensen met psychosociale, fysieke of educatieve problemen begeleiden.
Omgekeerd zijn baasjes verantwoordelijk voor het welzijn van hun gezelschapsdier. Voor de dieren zorgen is de verantwoordelijkheid van eenieder die een dier bezit. Deze verantwoordelijkheid voor het welzijn van het dier is een verbintenis voor het leven van het dier. Over de adoptie van een dier moet dus grondig worden nagedacht door eenieder die een dier in huis wil nemen.
In het Brussels Gewest worden dieren gehouden in verschillende soorten structuren, zoals boerderijen, dierenspeciaalzaken, kwekerijen, laboratoria en slachthuizen. Hun welzijn moet worden verzekerd en het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel voert daartoe controles uit.

Katten klimmen graag en zitten graag op een hoogte. Een kattenboom plaatsen is goed voor hun welzijn.

Het Brussels Dierenwelzijnwetboek: een brede en vernieuwende visie

Het Wetboek voor Dierenwelzijn dat door de minister uitgewerkt werd, bevat een reeks wetgevende bepalingen die nodig zijn voor de verbetering en het behoud van de bescherming en van het welzijn van dieren. Het wetboek heeft de ambitie om zowel de burgers, als de verenigingen, de instellingen en de bedrijven te betrekken, in het belang van alle dieren en in alle aspecten van hun leven.

Met het ontwerp van het Wetboek voor Dierenwelzijn worden nieuwe noties ingevoerd, zoals het niet-verlenen van hulp aan een dier in gevaar in de strijd tegen mishandeling of het belang van het dier dat in aanmerking zal moeten worden genomen in geval van een (echt)scheiding. De omstandigheden voor het houden van een dier, zullen beter gereguleerd worden. De opvang van dieren door de asielen zal structureel ondersteund worden. Economische, sociale en educatieve activiteiten met dieren zullen beter gereglementeerd worden, met strikte erkenningsvoorwaarden. De verkoop van levende dieren op markten zal worden verboden. Het slachten van vrouwelijke dieren die zich in het laatste derde deel van de dracht bevinden, zal eveneens worden verboden. Enzovoort.

In het voorstel van het Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn van minister Bernard Clerfayt zijn tal van andere maatregelen opgenomen.

Dit vernieuwende en belangrijke ontwerp werd tijdens de laatste stap in de goedkeuring door de Regering geblokkeerd op het einde van deze legislatuur. Het weigeren door een van de partners uit de meerderheid om deze wetgevende tekst voor te leggen aan de volksvertegenwoordigers en aldus het wetgevende traject voort te zetten, is onaanvaardbaar! Voor Bernard Clerfayt is het duidelijk dat het wetboek tot een van de prioriteiten zal moeten behoren bij de uitwerking van het volgende regeerprogramma.

Minder laboratoriumdieren

De doelstelling van de minister van Dierenwelzijn bestaat in het behalen van een drastische vermindering van het gebruik van laboratoriumdieren. Bijgevolg zijn het stimuleren van het onderzoek naar alternatieve methoden en de brede verspreiding ervan binnen de wetenschappelijke gemeenschap een prioriteit. Het budget is gestegen van 110.000 euro naar 360.000 euro en werd met name gebruikt om de ontwikkeling van het IC-3Rs-platform te ondersteunen.

Groter budget en meer steun voor de gemeenten en verenigingen

Sinds 2019 is het totaalbedrag dat toegekend wordt voor de ondersteuning van de verenigingen die zich inzetten voor het dierenwelzijn, verviervoudigd. De aan de gemeenten toegewezen sommen werden verdubbeld en bedragen 225.000 euro in 2023.
Het volledige budget dat toegekend wordt voor dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bedraagt 2,5 miljoen euro. Dat is een verdubbeling in vergelijking met het begin van de legislatuur, in 2019.

Steeds meer gemeenten nemen het initiatief om vrije zones voor honden in te richten waar ze samen kunnen spelen, zonder leiband.

Dieren beschermen tijdens het vervoer en de uitbating reguleren

Er komen nieuwe regels die het welzijn van dieren verzekeren tijdens hun vervoer. De vervoerder zal met name een ingevuld verplaatsingsdocument dierenwelzijn moeten bezitten, en het vervoer is verboden bij temperaturen lager dan 5°C en hoger dan 30°C. Het vervoermiddel moet de veiligheid van de dieren verzekeren, voorzien zijn van strooisel, schokbestendig zijn, geventileerd worden en natuurlijk licht binnenlaten. Er worden ook andere voorwaarden gepreciseerd, zoals die van de regels om dieren aan te binden, etc.

Met een ordonnantie werd het verbod op paardencarrousels veralgemeend. Het betreft alle paardachtigen en alle activiteiten: foren, markten, braderijen, rommelmarkten, kermissen, dorpsfeesten, festivals en beurzen.

De sterilisatie van katten is verplicht, en dat zal geweten zijn

In de strijd tegen de proliferatie van katten zal tot in oktober 2023 opnieuw een grootschalige communicatiecampagne over de verplichte sterilisatie worden gevoerd, samen met nieuwe maatregelen voor een optimaal beheer van de kattenpopulatie.

De gemeenten aanmoedigen om mishandeling te bestraffen

Het gebruik van administratieve sancties die de burgemeesters de mogelijkheid geven om de handelingen te bestraffen die het dierenwelzijn schaden, wordt aangemoedigd. Via het label “diervriendelijke gemeente” werden incentives in het leven geroepen, opdat de gemeenten medewerkers in dienst zouden nemen die het toezicht erop verzekeren.

Het aantal diersoorten beperken die gehouden mogen worden?

De positieve lijsten maken het mogelijk de diersoorten die mogen worden gehouden, te beperken, en vooral die soorten te beschermen die zich niet aan een huiselijk leven in de stad kunnen aanpassen of die gevaarlijk zouden kunnen zijn. Zonder het toekomstige Brussels Dierenwelzijnwetboek af te wachten, heeft de Regering een positieve lijst van reptielen goedgekeurd, waardoor het aantal reptielsoorten in het Brussels Gewest wordt beperkt tot 421 (op meer dan 11.000). Momenteel wordt de lijst van vogels en vissen opgesteld.

Verslag van de enquête “Geef ons uw stem!”

Het verslag van de enquête “Geef ons uw stem” is vanaf nu beschikbaar

Tussen 15 juni en 30 september 2021 werden de Brusselaars uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête “Geef ons uw stem!” in verband met dierenwelzijn.
Het verslag van de enquête dat u hier kan raadplegen, bevat hun verwachtingen en wensen om de dierenbescherming in het Brussels Gewest te verbeteren. Deze gegevens zijn een bron van inspiratie geweest voor het voorbereidende wetgevend werk voor het Dierenwelzijnwetboek. Op het einde van het document vindt u overigens alle cijfers van de enquête.

Colloquium over het dierenrecht

Van domesticatie tot bescherming

Welk juridisch statuut heeft een dier? Wat met het recht om zich een dier toe te eigenen? Welke rol en welke verantwoordelijkheden hebben het bestuur en de instellingen? En de bestraffing van dierenmishandeling? De diergeneeskundige inspectie? … Tijdens het colloquium “Van domesticatie tot bescherming”, dat plaatsvond op 28 september 2021, werden deze en tal van andere kwesties behandeld. Het verslag van het colloquium over het dierenrecht kan hier gedownload worden.

De lezingen van de sprekers van het Frans-Belgische colloquium over het dierenrecht bekijken:

Nieuws van de minister van Dierenwelzijn: