De 10 belangrijkste maatregelen uit het Dierenwelzijnwetboek

Actualiteit
De 10 belangrijkste maatregelen uit het Dierenwelzijnwetboek

Het toekomstige Dierenwelzijnwetboek, dat een honderdtal artikelen bevat, schenkt aandacht aan het volledige leven van een dier: van zijn geboorte tot zijn dood, via zijn adoptie.

Dit initiatief van de Brusselse minister Bernard Clerfayt werd deze zomer in eerste lezing goedgekeurd door de Regering.

De 10 belangrijkste maatregelen uit het toekomstige Dierenwelzijnwetboek

1. Het verbod op het houden van amfibieën en wilde dieren

Het is de bedoeling om verwijderingen uit de natuur, maar ook dierenhandel te vermijden. Amfibieën die gehouden werden vóór de inwerkingtreding van het Wetboek, zullen nog gehouden mogen worden tot hun dood.

2. Het verbod op het verhandelen van levende dieren op markten

Er zal geen sprake meer van zijn dat konijnen, kippen, eenden of schapen worden tentoongesteld op markten. Deze maatregel zorgt ervoor dat impulsaankopen worden vermeden en maakt het ook mogelijk de stress tijdens het wachten voor de dieren te beperken.

3. De invoering van een vergunning voor het houden van dieren

Het gaat niet om een maatregel die te vergelijken is met degene die van kracht is in Wallonië. Er is geen sprake van dat elke persoon automatisch een vergunning voor het houden van dieren krijgt, zonder zich ervan te vergewissen dat hij/zij over voldoende kennis beschikt om een dier te kopen. In het Brussels Gewest zullen wij een vergunning toekennen voor soorten met specifieke behoeften na een erkende opleiding of het slagen in een examen.

4. Alle dieren zouden het onderwerp kunnen vormen van een verplichte identificatie

Heden geldt deze verplichting enkel voor katten en honden. Een uitbreiding van de identificatie zal kunnen leiden tot een betere bescherming van alle dieren.

5. Werk in het belang van het dier

Iedereen weet wat taakstraffen zijn, maar slechts weinigen weten wat werk in het belang van het dier inhoudt. De beoogde doelstelling bestaat in het opvoeden van de burgers door hen een werkstraf te geven die verband houdt met de vastgestelde overtreding.

6. Het niet-verlenen van hulp aan een dier in gevaar

Een dier dat in nood is, moet worden geholpen. Het niet-verlenen van hulp aan een dier in gevaar zal dus een misdrijf zijn dat door een rechter kan worden bestraft.

7. De mogelijkheid om een beroep te doen op de techniek van de mysterieuze klant

Het is niet altijd vanzelfsprekend om de daders van een overtreding van het dierenwelzijn te identificeren. Dat is vooral het geval voor berichtjes op de sociale netwerken. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat elk gemandateerd persoon zich kan voordoen als een mogelijke klant en de nodige informatie kan verzamelen om de dader van de overtreding te identificeren.

8. Focus op het belang van het dier in echtscheidingsprocedures

Tijdens een scheiding stelt zich steeds de vraag wie zal zorgen voor het dier van het koppel. Hoewel het antwoord in sommige gevallen eenvoudig is en er snel een overeenkomst wordt gevonden tussen de partijen, is dat niet altijd het geval. Daarom zal deze maatregel het mogelijk maken dat de rechter zich baseert op het belang van het dier om de hoede over het dier toe te wijzen. De toepassing van het eigendomsrecht is bijzonder moeilijk te aanvaarden, wanneer er een affectieve band is ontstaan tussen het dier en de echtgenoot/-ote die niet de eigenaar van het dier is. In dat geval zou verblijfsco-ouderschap kunnen worden uitgesproken.

9. De mogelijkheid voor de dieren invoeren om naast hun baasje te rusten

Voor veel Brusselaars is hun dier een volwaardig lid van het gezin. Diegenen die de wens formuleerden, zullen dus kunnen rusten met de resten van hun gezelschapsdier naast zich.

10. Het principe van non-regressie

Dit principe houdt in dat het beschermingsniveau dat door de wetgever bereikt wordt, niet verminderd kan worden. Het doel dat het Brussels Gewest zich stelt, is dan ook enkel vooruitgang te boeken door zijn beleid inzake de bescherming en het welzijn van dieren systematisch te verbeteren.

De grootste hervorming op het vlak van dierenbescherming

“De meeste van deze maatregelen werden in ons land nog nooit ingevoerd. Dit Wetboek zal dus van Brussel een pioniersgewest op het vlak van dierenwelzijn maken. Het is het resultaat van een werk van lange adem gebaseerd op de samenwerking en de gezamenlijke wil om de fundamenten van de dierenbescherming in Brussel te herdefiniëren”, preciseert Bernard Clerfayt.

Voorbereiding in overleg en lopende verzoeken om advies

Om de prioriteiten en actiepijlers uit het Wetboek zo goed mogelijk te bepalen, kon de Brusselse minister van Dierenwelzijn rekenen op de hulp van de vertegenwoordigers van de sector en van de burgers. In 2021 heeft de enquête “Geef ons uw stem!” ervoor gezorgd dat 2.135 Brusselaars konden deelnemen aan de uitwerking van deze nieuwe wetgeving.

Het toekomstige Brussels Dierenwelzijnwetboek wordt momenteel ter advies voorgelegd aan Brulocalis, Brupartners en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).