Decumul van politieke functies: Brussel, eerste gewest dat zo ver gaat

Persbericht

Het Brussels Parlement spreekt zich vandaag uit over het ontwerp van ordonnantie van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, ter verbetering van het plaatselijk bestuur. Op het menu: de volledige decumul tussen een plaatselijk uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat; de vermindering van het aantal schepenen; de opwaardering van het statuut van de gemeenteraadsleden.

Het eerste principe van deugdelijk bestuur, de volledige decumul tussen een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat, gaat in vanaf 2024. Aldus zullen de lokale mandaathouders zich volledig kunnen wijden aan hun functie. Momenteel geldt deze maatregel voor 8 volksvertegenwoordigers (gewestelijke of federale).

En er is meer: de vermindering van het aantal schepenen. De gemeenteraden hebben de komende legislatuur één schepen minder. De gemeenteraad zal echter de mogelijkheid hebben om desgewenst met meer dan één eenheid te verminderen.

Net als in het Vlaamse Gewest, zullen de burgemeesters en schepenen een uittredingsvergoeding kunnen krijgen als hun mandaat niet wordt verlengd of bij ontslag om medische redenen. Langdurige arbeidsongeschiktheid moet in dit geval met een medische verklaring worden aangetoond.

Ten slotte zullen de presentiegelden van de gemeenteraadsleden worden verhoogd en zullen ze variëren tussen 100 en 200 euro bruto om een billijke vergoeding te garanderen voor werkvergaderingen in een gemeenteraad of commissie en voor de voorbereiding ervan.

"De wereld verandert en daarmee ook de verwachtingen van de burgers.  De mensen willen dat we ons volledig inzetten voor een mandaat en niet langer voor mandaten. Het tegendeel denken is de evolutie van het beheer van het openbaar belang ontkennen. Ik ben verheugd dat we vooruitgang kunnen boeken met betrekking tot deze belangrijke aspecten van goed bestuur. Brussel is het eerste gewest in het land dat zo ver gaat om het plaatselijk bestuur te verbeteren Het verheugt mij dat wij vooruitgang kunnen boeken met deze belangrijke aspecten van goed bestuur. Brussel is het eerste gewest in het land dat zo ver en zo hard gaat om het lokaal bestuur te verbeteren. In Vlaanderen gebeurt de decumul op vrijwillige basis en in het Waalse Gewest kan slechts driekwart van de leden van elke fractie niet cumuleren met een mandaat bij het college. Een inspiratiebron voor de andere twee gewesten?”, besluit Bernard Clerfayt.    

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45