Digitalisering overheidsdiensten: Regering ontvangt maatschappelijk werkers

Actualiteit
De Brusselse Regering ontmoet maatschappelijk werkers om de digitalisering van de overheidsdiensten te bespreken

Op initiatief van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, heeft de Brusselse Regering een delegatie van maatschappelijk werkers ontvangen die zich hebben willen uitspreken tegen de digitalisering van de Brusselse overheidsdiensten.

Burgerrechten en digitalisering van overheidsdiensten

Sinds afgelopen najaar stellen verschillende Brusselse verenigingen de principes van het project “Brussel Digitaal” dat de Brusselse Regering voorbereidt, in vraag. Het doel van dit project is nadere regels te voorzien voor de ontwikkeling van digitale toepassingen in de Brusselse overheidsdiensten en vier rechten voor de Brusselaars te creëren: het recht om alle administratieve procedures online te verrichten voor wie dat wil; het recht om zich online te laten begeleiden bij de administratieve procedures voor wie daar nood aan heeft; het recht om te beschikken over digitale procedures toegankelijk voor personen met een handicap en ten slotte het recht om toegang te hebben tot alternatieven voor onlineprocedures.

Meer garanties

De belanghebbenden in de sector vrezen voor de ontwikkeling van digitale ongelijkheden tussen degenen die het gebruik ervan beheersen en degenen die dat niet doen. ”Dit is het tegenovergestelde van onze strategie”, antwoordt Bernard Clerfayt. “Dit ontwerp van ordonnantie zal de fysieke loketten niet afschaffen. Het wil de toegang tot digitale technologie garanderen voor wie dat wil, en dat is volgens de barometer van de Koning Boudewijnstichting ongeveer 85% van de Brusselaars. Bovenal besteedt het ontwerp ongekende aandacht aan degenen die angst of moeilijkheden ervaren bij het gebruik van nieuwe technologieën door ondersteuning te bieden en te voorzien in alternatieven voor digitale technologie", aldus de DéFI-minister.

Vereenvoudiging en automatisering van de toegang tot rechten

De hele Brusselse Regering ontving een delegatie van werknemers die bezorgd zijn om de toegang tot openbare diensten voor alle Brusselaars. De Regering herinnerde eraan dat de digitale technologie de procedures voor veel burgers vereenvoudigt, de verwerking van hun verzoeken versnelt en het automatisme van hun rechten verbetert, en dat de ontwikkeling ervan moet worden begeleid om een grotere gelijkheid te waarborgen.

Universaliteit, inclusiviteit, toegankelijkheid en behoud van alternatieven

Dankzij de digitale technologie kan het leven van de Brusselaars worden vereenvoudigd. Het Gewest heeft dat overigens reeds gedaan, dankzij de ordonnantie “Once Only”. Zij garandeert de burger het recht om geen informatie te moeten verstrekken waarover de administratie reeds beschikt of kan beschikken (via authentieke bronnen), wat een reële vermindering van de administratieve lasten en dus een vlottere toegang tot rechten betekent.

“Door geen digitale onlinediensten te ontwikkelen, zouden de Brusselaars die het gebruik ervan beheersen, dit recht verliezen. Mensen die dit instrument (nog) niet onder de knie hebben, niet steunen, zou betekenen dat zij de voordelen die het kan bieden, niet kunnen benutten”, besluit Bernard Clerfayt.

Bernard Clerfayt zal binnenkort een tekst indienen om andere regels te bepalen voor de ontwikkeling van de digitale technologie in de Brusselse overheidsdiensten volgens de vier bovengenoemde beginselen: universaliteit, inclusiviteit, toegankelijkheid en het behoud van alternatieven.