Mogelijke doorlichting voor Paradigm en tuchtprocedure voor algemene directie

Persbericht

Naar aanleiding van een actualiteitsvraag in het Brussels Parlement, kondigde Bernard Clerfayt aan dat hij Sven Gatz, de Brusselse minister van Openbaar Ambt, heeft gevraagd om een tuchtprocedure te starten tegen de algemene directie van Paradigm, het bestuur dat verantwoordelijk is voor gewestelijke IT.

Afgelopen winter werd het kabinet van de minister van Digitalisering gealarmeerd over mogelijke anomalieën binnen Paradigm, het Brusselse bestuur dat verantwoordelijk is voor IT, waaronder budgetoverschrijdingen, een mogelijk problematische reorganisatie, verdachte sponsoruitgaven en irrelevante uitgaven. 

"Elke keer dat er iets onder onze aandacht werd gebracht, hebben we de algemene directie van Paradigm ondervraagd en om duidelijke en volledige uitleg gevraagd", benadrukt de minister.

Afgelopen juli gaf het kabinet bijvoorbeeld instructies om de begrotingssituatie onder controle te krijgen nadat het opmerkte dat uitgaven van 9,2 miljoen euro in 2022 werden doorgeschoven. 

In december 2023 heeft het kabinet, nadat het op de hoogte was gesteld van een lopende interne reorganisatie waarbij nieuwe directeuren werden benoemd, de raad van bestuur opgedragen de geplande interne transformatie en de eventuele aanwerving van personeel ter goedkeuring aan het kabinet voor te leggen, rekening houdend met het moratorium waartoe de Regering had besloten.

Gezien de budgettaire belangen die op het spel staan, riep het kabinet in februari op tot de oprichting van een 'Taskforce Financiën', bestaande uit leidend-ambtenaren, personeelsleden, vakbonden en het kabinet.

Het kabinet legde ook een bevriezing op van alle sponsor- en samenwerkingsactiviteiten en eiste details over de principes die tot nu toe ten grondslag hebben gelegen aan beslissingen op het vlak van marketing, sponsoring en partnerschappen alsook de indiening van een ontwerpverordening die het mogelijk maakt om dergelijke uitgaven in de toekomst duidelijk af te bakenen.

"In overeenstemming met het administratieve statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de ION’s, heb ik de minister van Openbaar Ambt op de hoogte gebracht van bepaalde feiten die aanleiding kunnen geven tot disciplinaire maatregelen tegen de algemene directie", besluit minister Clerfayt.

Tegelijkertijd werd er een auditaanvraag ingediend bij het onafhankelijke gewestelijke  auditcomité om Paradigm te helpen zijn doelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk te bereiken.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Paradigm: “Als de vermelde feiten kloppen, zal ik de nodige maatregelen treffen”

Persbericht

In een artikel in de krant Le Soir van vrijdag 12 april worden mogelijke disfuncties bij Paradigm, de Brusselse administratie die verantwoordelijk is voor de informatica, beschreven. “Als de vermelde feiten kloppen, zal ik de nodige maatregelen treffen”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Budgettaire overschrijdingen, problematische reorganisatie, verdachte sponsoring,… Het kabinet van de minister van Digitalisering werd afgelopen winter op de hoogte gebracht van mogelijke onregelmatigheden bij Paradigm, de Brusselse administratie die verantwoordelijk is voor de informatica.

“Zodra we kennis hadden van bepaalde elementen, hebben we de algemene directie van Paradigm vragen gesteld en om een duidelijke en volledige uitleg gevraagd”, benadrukt de minister.

In juli jongstleden heeft het kabinet aldus, bij het vaststellen van een onderschatting van de uitgaven voor het jaar 2022 ter waarde van een bedrag van 9,2 miljoen euro, instructies uitgevaardigd met het oog op het opnieuw onder controle krijgen van het budget.

Nadat het kabinet vernomen had dat de lancering van een interne reorganisatie met name voorzag in de aanwerving van nieuwe directeurs, heeft het in december 2023 aan de algemene directie de opdracht gegeven om het kabinet het project van de interne veranderingen ter goedkeuring voor te leggen, alsook elke rekrutering van personeelsleden, rekening houdend met het moratorium waartoe de Regering had besloten.

Gezien de budgettaire uitdagingen heeft het kabinet in februari jongstleden gevraagd om de oprichting van een “Taskforce Financiën”, die samengesteld is uit de leidend ambtenaren, personeelsleden, de vakbonden en het kabinet.

Tot slot heeft het kabinet eveneens de blokkering opgelegd van iedere activiteit inzake sponsoring en partnerschappen, en details geëist over de principes die tot nu toe gehanteerd werden voor de beslissingen in verband met marketing, sponsoring en partnerschappen. Ook vraagt het kabinet een ontwerp van reglement voor te leggen dat ervoor zorgt dat dergelijke uitgaven in de toekomst duidelijk afgebakend worden.

“Wij volgen de situatie op de voet. En als de vermelde feiten waar blijken te zijn, zal ik de nodige maatregelen treffen. In afwachting hebben we al bewarende maatregelen genomen om elke nieuwe ontwikkeling te vermijden”, besluit minister Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Bernard Clerfayt lanceert Bibliotheek van Overheidskennis

Actualiteit
Bernard Clerfayt lanceert de Bibliotheek van de Overheidskennis, momenteel beschikbaar op Openbudgets.brussels

In haar algemene beleidsverklaring heeft de Brusselse Regering aangekondigd de Bibliotheek van de Overheidskennis te willen oprichten om de studies die besteld worden door alle instellingen van het Gewest, openbaar te maken. En dat is gebeurd!

Na de lancering van Openbudget, dat alle Brusselse uitgaven op één website publiceert, en na de lancering van de gewestelijke webstrategie, waarbij van 250 gewestelijke websites naar 13 portaalsites werd overgegaan, lanceert Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering, de Bibliotheek van de Overheidskennis.

Vereenvoudigen en toegankelijker maken

Op termijn zal de Bibliotheek van de Overheidskennis alle studies die werden uitgevoerd voor rekening van een Brussels bestuur, verzamelen op de portaalsite be.brussels. “Zoals altijd treed ik op daar waar ik kan om de Brusselse institutionele lasagne te vereenvoudigen”, benadrukt Bernard Clerfayt.

Door de inventaris van de verschillende uitgevoerde studies en de studies zelf op één plaats en gratis te inventariseren, streeft de Bibliotheek van de Overheidskennis een drievoudige doelstelling na:

 • Het delen van kennis met de academische wereld, studenten, ondernemingen en de burgers in het algemeen bevorderen;
 • Een betrouwbare bron van informatie samenstellen en
 • De kwaliteit van de overheidsdiensten verbeteren.

Waar gaat het over? Welke studies?

Onder studie verstaat men alle onderzoekswerkzaamheden, de gedetailleerde uitwerking, door experts, van een kwestie, een ontwerp over een precies thema. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onderzoek naar de inkomsten die kunnen worden gegenereerd door een stadstol, een analyse van de luchtkwaliteit of een studie over het stelsel van de dienstencheques.

Naast een toegang tot de studies (die geanonimiseerd zullen zijn en de AVG zullen naleven) zullen het opdrachtgevende bestuur, de publicatiedatum en de kosten duidelijk worden meegedeeld.

Transparantie en algemeen belang

Openbaarheid, bescherming van het volk! Anders gezegd: het recht om te weten is een van de waarborgen van onze democratie. Zodra overheidsgeld wordt gebruikt om een studie uit te voeren, is volledige transparantie nodig. Onze besturen beschikken over tonnen boeiende literatuur; deze ter beschikking stellen van het grote publiek dient het algemeen belang”, besluit de DéFI-minister.

Nuttige link:

Dit vindt u misschien ook interessant:

Studies van besturen beschikbaar op internet!

Persbericht

In haar algemene beleidsverklaring heeft de Brusselse Regering aangekondigd de Bibliotheek van de Overheidskennis te willen oprichten om de studies die besteld worden door alle instellingen van het Gewest, openbaar te maken. En dat is gebeurd!

Na de lancering van Openbudget, dat alle Brusselse uitgaven op één website publiceert, en na de lancering van de gewestelijke webstrategie, waarbij van 250 gewestelijke websites naar 13 portaalsites werd overgegaan, lanceert Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering, de Bibliotheek van de Overheidskennis.

Op termijn zal de Bibliotheek van de Overheidskennis alle studies die werden uitgevoerd voor rekening van een Brussels bestuur, verzamelen op de portaalsite be.brussels. “Zoals altijd treed ik op daar waar ik kan om de Brusselse institutionele lasagne te vereenvoudigen”, benadrukt Bernard Clerfayt.

Door de inventaris van de verschillende uitgevoerde studies en de studies zelf op één plaats en gratis te inventariseren, streeft de Bibliotheek van de Overheidskennis een drievoudige doelstelling na:

 • Het delen van kennis met de academische wereld, studenten, ondernemingen en de burgers in het algemeen bevorderen;
 • Een betrouwbare bron van informatie samenstellen en
 • De kwaliteit van de overheidsdiensten verbeteren.

Onder studie verstaat men alle onderzoekswerkzaamheden, de gedetailleerde uitwerking, door experts, van een kwestie, een ontwerp over een precies thema. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onderzoek naar de inkomsten die kunnen worden gegenereerd door een stadstol, een analyse van de luchtkwaliteit of een studie over het stelsel van de dienstencheques.

Naast een toegang tot de studies (die geanonimiseerd zullen zijn en de AVG zullen naleven) zullen het opdrachtgevende bestuur, de publicatiedatum en de kosten duidelijk worden meegedeeld.

“Openbaarheid, bescherming van het volk! Anders gezegd: het recht om te weten is een van de waarborgen van onze democratie. Zodra overheidsgeld wordt gebruikt om een studie uit te voeren, is volledige transparantie nodig. Onze besturen beschikken over tonnen boeiende literatuur; deze ter beschikking stellen van het grote publiek dient het algemeen belang”,besluit de DéFI-minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

38% van facturen voor Brusselse overheidsopdrachten reeds elektronisch

Persbericht

In november 2020 heeft de Brusselse Regering het gebruik van de elektronische factuur verplicht gemaakt voor alle overheidsopdrachten die gegund worden door de Brusselse gewestelijke besturen. Het resultaat: 38% van de facturen wordt al elektronisch verstuurd en dat percentage blijft groeien.

Eenvoud en moderniteit zijn de kernideeën voor het project van de minister van Administratieve Vereenvoudiging, Bernard Clerfayt, om het gebruik van elektronische facturatie te veralgemenen.

De tijd van papier of e-mail is voorbij: sinds 1 november 2020 worden enkel nog facturen in gestructureerd elektronisch formaat (XML) aanvaard voor alle overheidsopdrachten die worden gegund door de Brusselse besturen en publieke organisaties.

Een maatregel die niet alleen de dagelijkse werking van de besturen vereenvoudigt, maar ook de gang van zaken bij hun leveranciers.

Naast de besparingen die elektronische facturatie oplevert, verbetert zij eveneens de efficiëntie en transparantie en verkort zij de termijnen voor de verwerking en dus de betaling van de facturen, wat een bijzonder belangrijke factor is voor kleine ondernemingen die aldus meer geneigd zullen zijn om in te schrijven op overheidsopdrachten.

“Bij het begin van de legislatuur was slechts 6% van de facturen elektronisch. In 2023 stellen we vast dat 38% van de facturen elektronisch ontvangen wordt. Dat is een heel mooi geslaagd voorbeeld op het vlak van administratieve vereenvoudiging. Bovendien zijn de voordelen talrijk, want elektronische facturatie is een besparing van 5,50 euro voor de besturen en 1 euro voor de bedrijven”, verklaart Bernard Clerfayt.

Het totaalaantal elektronische facturen dat de Brusselse gewestelijke besturen ontvangen hebben, is gestegen van 1.316 in 2020 naar meer dan 38.000 in 2023. 

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

250.000 euro om digitale vaardigheden van Brusselaars te verbeteren

Persbericht

In juli 2023 heeft de Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, via Paradigm de nieuwe projectoproep “Digital.Brussels” uitgeschreven. Ondersteuning van de doelgroepen die helemaal niet vertrouwd zijn met digitale technologie, IT-permanenties in de wijken, sensibilisering voor de media, didactische workshops, etc. In totaal werden zes projecten gekozen voor een totaalbedrag van 250.000 euro.

In het Brussels Gewest is 40% van de bevolking, of meer dan 300.000 Brusselaars tussen 16 en 74 jaar, digitaal kwetsbaar. “Iedereen digitaal” is meer dan een slogan, het is een doelstelling voor Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

“Er is zich een muur aan het optrekken tussen de mensen die overweg kunnen met digitale technologie, en de anderen. Digitale technologie toegankelijk maken voor iedereen om bij te dragen aan een betere sociale en economische integratie, is een kwestie van digitale solidariteit”, stelt Bernard Clerfayt.

Om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren, heeft Paradigm, op initiatief van de Brusselse minister van Digitalisering, een nieuwe editie van de projectoproep “Digital.Brussels” gelanceerd.

In totaal werden 6 projecten gekozen; zij krijgen financiële steun gaande van 30.000 tot 60.000 euro. Al deze projecten bevorderen een betere toegang, een versterking van de vaardigheden en het gebruik van digitale tools. Deze initiatieven richten zich tot de doelgroepen die het minst vertrouwd zijn met digitale technologie, en geen gebruik maken van de computerruimtes of de structuren die toegang tot en opleidingen voor digitale tools aanbieden.

 • De vzw ARA: het project “A digital Home”, dat daklozen de kans geeft zich vertrouwd te maken met digitale technologie [56.904 euro].
 • Het Croix-Rouge de Belgique: het project “Ensemble, Tous Connectés”, dat een beroep zal doen op zijn vrijwilligers om hulp aan huis te bieden aan mensen die in een situatie van digitale ongelijkheid verkeren [11.015 euro].
 • Habitat & Rénovation: het project “De la maison à l'espace numérique”, dat hulp aan huis wil leveren en openbare permanenties door informatici wil organiseren [59.970 euro].
 • Het OCMW van Schaarbeek: het project “De l’accueil vers l’accompagnement numérique”, dat de organisatie van permanenties door informatici inhoudt om de begunstigden in overeenstemming met hun behoeften te begeleiden [40.100 euro].
 • Arts&Publics, het project “XPlay”, dat videogames gebruikt om de belangstelling van jongeren voor informatica te wekken. Dit project is gericht op jongeren tussen 15 en 25 jaar, vrouwen, kwetsbare doelgroepen en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) [36.450 euro].
 • Het Atelier du web: het project “Les Cordonniers du Web: vers une autonomie numérique”, dat zijn teams opleiders en de aangeboden hulp in zijn cyberspace zal versterken [46.000 euro].

“Deze subsidie zal een duwtje in de rug geven aan deze verenigingen die een essentiële opdracht uitvoeren! Hun nabijheid met het publiek maakt het mogelijk gerichte acties te ondernemen om de digitale ongelijkheden weg te werken”, besluit de DéFI-minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Digitale Lente 2024

Actualiteit
Digitale Lente 2024

De Digitale Lente van Brussel komt op 22 en 23 maart naar de iconische locatie van Tour & Taxis. Van virtual reality tot cybersecurity, via artificiële intelligentie, e-gaming, retrogaming en het verkennen van professionele digitale mogelijkheden: de vierde editie van dit niet te missen evenement belooft een boeiende onderdompeling in de nieuwste technologische ontwikkelingen. Volg de gids!

De Digitale Lente van Brussel 2024, georganiseerd door Paradigm, is een grootschalig initiatief dat het digitale ecosysteem van het Brussels Gewest in de schijnwerpers plaatst.

Gratis evenement

Met de steun van het Brussels Gewest en van de Minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, positioneert dit gratis evenement zich als een onmisbaar ontmoetingsplatform. Het zal een breed publiek aantrekken, van nieuwkomers tot experts in de digitale sector, die hun expertise zullen delen en verrijken. De missie is duidelijk: het grote publiek initiëren, bewust maken en begeleiden door het boeiende universum van digitale technologieën.

De Digitale Lente is een meeslepende ervaring waar bezoekers kunnen voelen, testen, ontwikkelen, coderen en wie weet, misschien wel inspiratie opdoen voor een beroep in de digitale sector, waar steeds meer vraag naar is op de Brusselse arbeidsmarkt”, zegt Bernard Clerfayt.

Overzicht van het programma 2024

De Digitale Lente nodigt bezoekers uit om fascinerende ruimtes te verkennen waar boeiende demonstraties en meeslepende ervaringen ieders nieuwsgierigheid zullen prikkelen. Paradigm biedt een educatief traject over de milieueffecten van de digitale sector, geïllustreerd door de ecologische rugzak van een laptop. Liefhebbers van "Smart Buildings" zullen kennis kunnen maken met geavanceerde technologische oplossingen voor slimmere en duurzamere gebouwen.

De Digitale Lente van Brussel biedt ook een verscheidenheid aan lezingen en pitches in de vorm van "Pecha Kucha"-sessies over onderwerpen zoals digitale tweelingen, klimaat en technologie, mobiliteit, cybersecurity, e-gaming, digitale beroepen en opleidingen, digitale inclusie, enz. Digitale experts uit verschillende sectoren zullen de horizonten van het publiek verruimen door hun kennis te delen.

Jong en oud, in familieverband of met vrienden, bezoekers krijgen ook de kans om de laatste trends en innovaties te verkennen die vorm geven aan de digitale toekomst van onze samenleving. Ze kunnen eveneens deelnemen aan verschillende interactieve activiteiten die worden aangeboden in de diverse tentoonstellingsruimtes van bijna 50 vertegenwoordigers van het Brusselse, nationale en internationale digitale ecosysteem.

Educatieve ervaringen voor scholen

De Digitale Lente van Brussel heeft uiterst verleidelijke animatieactiviteiten gepland die speciaal werden uitgedokterd om de overweldigende nieuwsgierigheid van leerlingen te voeden.

Enkele hoogtepunten: workshops over de ecologische voetafdruk van digitalisering, maar ook over online oplichting, demonstraties van robotarmen, kennismaking met de digitale beroepen, e-gaming-sessies, initiatie in coderen, en heel wat andere opwindende attracties!

Een kans voor jongeren om digitale technologie te ontdekken, te waarderen en er plezier aan te beleven dankzij een verscheidenheid aan stands die specifiek voor hen werden ontworpen!

Invisible Festival, een exclusieve primeur voor de Digitale Lente van Brussel

De Digitale Lente van Brussel zorgt voor opschudding door de deuren te openen van het allereerste “Invisible Festival”. Voor het eerst zullen bezoekers worden uitgenodigd om dit unieke universum te verkennen, dat de culturele diversiteit en rijkdom viert in het hart van Europa, in de op één na meest kosmopolitische stad ter wereld, Brussel.

Dit evenement belicht de vergeten en onbekende helden uit de geschiedenis met een rijk programma aan activiteiten, gebaseerd op 3D-avatars, augmented reality en andere meeslepende artistieke experimenten. Een uitnodiging om te reizen naar onzichtbare dimensies waar digitale kunst tot leven komt en zorgt voor een ongekende sensoriële en culturele ervaring.

Praktische inlichtingen

 • Waar? Tour & Taxis, Havenlaan 86c te 1000 Brussel
 • Wanneer? Vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart 2024

Nuttige links: