30 projecten om te leren werken met internet en onlinediensten in Brussels Gewest

Actualiteit
Om te leren werken met internet en onlinediensten

In de loop van 2021 zullen 30 projecten opgestart worden om de burgers te leren werken met internet en de onlinediensten, en dat een jaar lang. De projecten werden gekozen door een onafhankelijke vakjury na de projectoproep Digital Brussels.

De doelstelling van de activiteiten? Van digitale technologie een vector van integratie en deelname aan het maatschappelijke leven maken. Via sommige projecten wordt de verplaatsing van mobiele sociale teams georganiseerd; via andere wordt er op zoek gegaan naar mensen in moeilijkheden om hen begeleiding te bieden in de Openbare Computerruimtes (OCR) en via nog andere worden “buddies” of ervaringsdeskundigen ingezet.

Internet en onlinediensten leren gebruiken = nuttig voor privé- en beroepsleven

Stel je een gewest voor waar ALLE burgers over digitale basisvaardigheden beschikken en toegang hebben tot digitale technologie!

“De toekomst zal digitaal zijn. Het succes van deze projectoproep bevestigt het nut van een project om burgers te begeleiden bij een beter gebruik van digitale instrumenten en diensten voor het privé- en beroepsleven. Deze initiatieven zullen ons toelaten een grote stap voorwaarts te zetten om het potentieel van alle Brusselaars te vervullen”, verklaart de Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt.

De voorgestelde activiteiten hebben met name betrekking op jongeren, werkzoekenden, mensen met een handicap, zieke kinderen die lessen volgen via afstandsonderwijs, senioren, bewoners van sociale woningen, vrouwen met een migratieachtergrond, etc.

132 ingediende projecten

De projectoproep Digital Brussels, gelanceerd door het Brussels Gewest, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de Coördinatie Digitale Inclusie, resulteerde in een selectie van 30 laureaten (24 Franstalige dossiers en 6 Nederlandstalige dossiers) uit 132 voorgestelde projecten om internet te leren gebruiken, alsook de onlinediensten. Elk project krijgt financiële ondersteuning voor minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro, voor een totaalbedrag van bijna 390.000 euro.

Er werden 3 krachtlijnen bepaald voor projectdragers

De projecten die werden voorgesteld in het kader van de oproep Digital Brussels, moesten beantwoorden aan een van de volgende drie krachtlijnen: toegankelijkheid van de digitale tool, opleiding vanaf jonge leeftijd en begeleiding van de samenleving naar een toegankelijke, digitale transformatie voor alle doelgroepen, inclusief de meest kwetsbaren. Digitale kwetsbaarheid treft immers vooral bepaalde profielen, waaronder mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau.